Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Componed B.V.

1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Componed gedane aanbiedingen en alle tussen Componed en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 2. Toepassing van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Het aanbod.

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Het aanbod vermeldt de prijs en de betalingswijze.
 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische
  beschrijvingen, modellen e.d., blijven eigendom van Componed. Zij mogen niet
  zonder schriftelijke toestemming van Componed worden gebruikt, gecopieerd, aan
  derden ter hand gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

3. Totstandkoming overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door
  Componed.
 2. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht en/of opdrachtbevestiging, laat de
  aanspraken van Componed op vergoeding voor eventueel meerwerk onverlet.

4. Verantwoordelijkheid voor informatie.

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van door hem verstrekte
  informatie.
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
  gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in de overeenkomst of bijbehorende
  documenten aangeduide toestand anderzijds geven de aannemer aanspraak op
  bijbetaling.

5. De prijs.

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de overeengekomen prijzen vast voor de duur van
  het werk.

6. Betaling.

 1. De betaling zal plaatsvinden zoals overeengekomen in de aanvaarde offerte.
 2. De betaling zal plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige compensatie of korting plaats te vinden. De
  opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen waarvan de
  verschuldigdheid en opeisbaarheid niet op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.
 4. Betaling van meerwerk geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum.
 5. Indien betaling niet tijdig geschiedt is de opdrachtgever zonder nadere
  ingebrekestelling en dus van rechtswege in verzuim en is Componed bevoegd het
  werk, en de eventuele garantie daarop, zonder voorafgaande waarschuwing op te
  schorten.
 6. Bij niet-tijdige betaling heeft Componed, vanaf de vervaldatum, recht op de wettelijke
  handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede op een vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.

7. Annulering.
Annulering van de opdracht is niet mogelijk na de schriftelijke aanvaarding door Componed
van de opdracht.

8. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een toereikende CAR-verzekering. Het ontbreken
  van een dergelijk verzekering kan Componed niet tegen geworpen worden.
 2. De opdrachtgever zorgt op eigen kosten voor de benodigde vergunningen en
  ontheffingen.
  c. De opdrachtgever zorgt er voor dat Componed het werk kan uitvoeren onder normale
  omstandigheden.
 3. De opdrachtgever zorgt voor een behoorlijke opslagmogelijkheid, in de nabijheid van
  de bouw, voor het door Componed aan te voeren materiaal. Het materiaal wordt daar
  opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van het gebouw waar de
  werkzaamheden aan/in verricht worden en draagt het risico voor schade die het gevolg
  is van eventuele ondeugdelijkheid.

9. Eigendomsvoorbehoud.
Componed blijft eigenaar van alle zaken, materialen en onderdelen, zolang de
opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze of
andere overeenkomsten met Componed.

10. Oplevering.

 1. Oplevering vindt plaats op de overeengekomen datum of, bij ontbreken daarvan,
  wanneer Componed de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is. Na
  deze mededeling zal de oplevering zo spoedig mogelijk plaatsvinden op een door
  partijen in onderling overleg vast te stellen datum.
 2. Van de opname in het kader van de oplevering zullen partijen desgewenst een proces
  verbaal opmaken.
  Het proces verbaal zal de gebreken vermelden die zichtbaar zijn, en de termijn van
  herstel.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht
  wordt te zijn goedgekeurd.
 4. Het werk wordt in ieder geval geacht opgeleverd te zijn, na ingebruikneming door de
  opdrachtgever of na betaling door de opdrachtgever van de laatste factuur van
  Componed.

11. Garantie.

 1. Op de deugdelijkheid van de gemonteerde zaken geldt de in de offerte genoemde
  fabrieksgarantie.
 2. Componed verplicht zich om gebreken in de montage, die ten tijde van de oplevering
  niet waarneembaar waren maar binnen zes maanden na de oplevering aan de dag
  treden, kosteloos te herstellen, met uitzondering van die gebreken waar de
  opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor draagt of waarvoor hij aansprakelijk is.
 3. Geen fabrieks- en/of montagegarantie wordt verstrekt op gebreken die het gevolg zijn
  van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht door
  de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Componed, reparaties
  uitgevoerd door de opdrachtgever of die het gevolg zijn van gebreken in het gebouw
  zelf.

12. Aansprakelijkheid.

 1. Componed herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan voordat
  het werk is opgeleverd, tenzij de schade niet door haar is veroorzaakt.
 2. De aanspakelijkheid van Componed is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de
  met de opdrachtgever overeengekomen aanneemsom.
 3. Componed is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen
  en andere zaken dan het werk zelf, voorzover deze schade is veroorzaakt door de
  uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Componed, indien en
  voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.
 4. Vanaf de oplevering van het werk is Componed niet aansprakelijk voor gebreken, met
  uitzonderingen van die gebreken die
  (i) aan haar zijn toe te rekenen;
  (ii) binnen een redelijke termijn aan haar zijn medegedeeld en
  (iii) die tijdens de uitvoering dan wel bij de opname van het werk door de
  opdrachtgever, dan wel door haar aangestelde directievoerder, redelijkerwijs
  niet onderkend konden worden.
 5. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering
  geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van
  oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt, kenbaar is
  gemaakt.
 6. Alle rechtsvorderingen verbonden aan een gebrek vervallen door verloop van één jaar
  nadat de opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter.

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle
  geschillen die mochten ontstaan uit deze overeenkomsten.

Weet u dat talloze gemeenten subsidie verstrekken op energiebesparende voorzieningen als HR++beglazing? Componed kent het hoe en waar en vertelt u graag meer.

Meer ontwikkelingen

Contact

COMPONED B.V.
Gebouw "De Staalmeesters"
Omval 190
1096 HZ Amsterdam
 • Telefoon: 020-777 27 49
 • E-mail: info@componed.net
 • KvK Amsterdam: 32079640
Copyright © 2021 Componed. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden